Tag Archives economie

De kop van de crisis maar waar is de staart?

Posted on 1min read894 views

Titel:
De kop van de crisis maar waar is de staart?

Beschrijving:
Nuttige lectuur bestemd voor beleidsmensen en politici, voor gokkende bankiers, tenzij die van Goldman Sachs, en voor de doodgewone burger in de doodgewone straat, Ik heb er meer dan 6000 uren op gewroet maar geen enkele uitgever wil het uitgeven onder het voorwendsel dat het te dik en te moeilijk is.

Media:

Uitgever:
Julien Lahaut Group

ASIN:
B07RLVJLSK

Publicatie datum:
2013

Lengte:
1092 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
Amazon.com

Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Posted on 3min read1069 views

Titel:
Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Door:
Frank Vandenbroucke

Beschrijving:
Met stijgende verbazing hebben we vorig jaar de artikelenreeks van Jean Pierre Van Rossem over de ekonomische krisis in het weekblad KNACK gelezen. Jean Pierre Van Rossem (JPVR) presenteert zichzelf als een “marxistisch ekonometrist” die reeds in 1969-70 met een eigen model ‘303 x 303’ de ganse krisis exakt zou voorspeld hebben. Bovendien heeft hij een Plan dat de werkloosheid in één klap nagenoeg volledig zou oplossen. Geen wonder dus dat de tien artikels in KNACK door heel wat mensen gelezen zijn! Een jaar geleden werden deze artikels doorJPVR gebundeld in een boek “Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”. De perskonferentie ter gelegenheid van dit boek werd o.a. ingeleid door Luk Beernaert van het V.E.V. Ex-premier Tindemans was bij de aanwezigen. JPVR is er dus wel in geslaagd zich in de belangstelling te schrijven. We vrezen echter dat heel wat lezers een totaal verkeerd beeld zullen krijgen van wat ekonometrie en marxisme betekenen. Sterker uitgedrukt: JPVR dreigt linksgeoriënteerde of/en marxistische ekonornen die het ernstig menen, te diskrediteren. Daarom vonden we het nodig zijn teksten systematisch door te lichten. We kunnen onze konklusies als volgt samenvatten

1. Afgezien van een bepaalde terminologie, is de methode van JPVR op verschillende punten tegenstrijdig met de grondbeginselen van de marxistische ekonomie.

2. JPVR wil de lezer – via verwijzingen naar ingewikkelde formules en modellen – laten geloven dat hij een ekonometrisch brein is. Hij maakt echter reken- en denkfouten in zijn eenvoudigste en belangrijkste formules.

3. Herhaaldelijk betrappen we JPVR op fouten die we moeilijk anders dan ekonomische nonsens kunnen noemen. We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de auteur regelmatig data en cijfers fantazeert.

4. In zijn verklaring van de ekonomische krisis benadrukt hij volledig terecht het belang van de winstvoet. Het denkschema waarmee hij de evolutie van de winstvoet en de krisis poogt te VERKLAREN is echter zeer simplistisch. Heel wat essentiële elementen ontbreken o.i. erin. De tegenstelling tussen ‘risikodragend’ en ‘risiko-mijdend’ kapitaal is inderdaad belangrijk in de ekonomische krisis, maar ligt op een ander vlak dan JPVR aangeeft. Een samenhangende verklaring van de krisis hebben we m.a.w. niet gevonden.

5. Het Plan om de krisis op te lossen lijkt ons inkonsistent.

6. We vermoeden dat de zgn. modellen “303 x 303”, “606 x 606” en “MicroTra” niet bestaan. Er is voorJPVR een heel eenvoudige weg om ons vermoeden tegen te spreken, en meteen te bewijzen dat hij inderdaad ernstig te nemen is (en dus een heel goed deel van ons betoog hier te ontkrachten) : hij zou de VOLLEDIGE modellen, alsook de schattings- en voorspellingsmethodes dadelijk bekend kunnen maken (om te staven dat hij in 1969-70 de krisis inderdaad voorspelde, zou hij best ook de computer-listings van de verwerking van het model uit die tijd tonen). Zolang dat niet gebeurd is, blijven we bij onze skeptische stelling dat de modellen onbestaande zijn.

7. Wat uiteindelijk overeind blijft staan uit de artikels van JPVR zijn traditionele stellingen. Ondanks het zgn, marxistische etiket, lijken enkele ervan trouwens eerder tot een “patronale visie” te leiden.

8. Het feit dat JPVR tien uitgebreide artikels in KNACK heeft kunnen publiceren is nochtans een REVELATIE – weliswaar van een ándere krisis de KRISIS VAN HET EKONOMISCH DENKEN.

We hebben deze 8 stellingen uitvoerig toegelicht in een discussietekst, die we in SEPTEMBER 1979 o.a. naar JPVR zelf gestuurd hebben. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste kritieken. De technische uitweidingen zijn daarbij weggelaten, hoewel ze op zich belangrijk zijn. Onze kritiek blijft hoofdzakelijk negatief. (We kunnen niet systematisch aanduiden in welke richting andere auteurs wèl verklaringen – marxistische of andere – voor de krisis geven.) In onze referenties baseren we ons op het boek dat JPVR publiceerde (“Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”). Het bevat ongeveer alle artikels uit KNACK (de reeks startte in het nummer van 31/1/1979).

Uitgever:
POLEKAR | Centrum voor Ekonomische Studies

Publicatie Datum:
1980

ISSN:
2032-5363

Lengte:
74 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen:
Marxists.org Libis.be

KAN TRUMP DE CRISIS VAN HET KAPITALISME OPLOSSEN? JA, MAAR TEGEN WELKE PRIJS!

Posted on 3min read684 views

De wereldwijde crisis van het kapitalisme wortelt in de grenzeloze instabiliteit van het monetair systeem waarbij de petrodollar de richtinggevende basismunt is geworden – een basismunt die in werkelijkheid door niets gedekt is. Al bij de val van Bretton Woods, waarbij de dollar niet langer door goud werd gedekt stelde Henry Kissinger dat de prijs voor de ruwe aardolie te belangrijk was om die door de corrupte Arabische prinsen te laten bepalen. Sindsdien is het overeind houden van de petrodollar de belangrijkste taak van de Amerikaanse overheid.

Met Trump aan het hoofd van het militair industrieel complex is het "Yes, we can" van Obama vervangen door "Let's make America again great". Net als midden de jaren 1930 wil Amerika niet langer een soort politieagent van de wereld zijn, maar moet het eerst en vooral zijn eigen economische structurele crisis oplossen waarbij de hoge werkloosheid prioritair moet worden opgelost. In de jaren 1930 is enkel één staat in de wereld daarin geslaagd: nazi-Duitsland. In essentie was dit het werk van één man, van de Duitse econoom en bankier Hjalmar Schacht (1877-1970), een economisch genie (foto toegevoegd). Als president van de Reichsbank, die een lege doos was geworden, slaagde hij er in zijn eentje in vertrekkend van een vermogen van amper 125 miljoen RM in vier jaar tijd, van 1933 tot 1937, voor 7 miljard RM aan openbare werken en voor 12 miljard RM bewapening te financieren zonder dat de Duitse staatsschuld steeg. Dit absolute unicum in de economische geschiedenis werd enkel mogelijk door in een protectionistisch totalitair systeem de investeringen te financieren met "quasi money", zeg maar met het Monopoly-geld dat de Öffa en Meso wisselbrieven waren.

Veel wijst erop dat Trump in een sterk protectionistisch Amerika een soortgelijke weg zal moeten opgaan als hij zijn economisch project wil laten slagen. Uiteraard zal hij niet langer werken met Monopoly-geld, wel met "quantitative easening" waarbij de waarde van de dollar zal dalen.

Het is verre van ondenkbaar dat Trump in zijn opzet zal mislukken al zal daarvoor veel meer geld vereist zijn dan de 1000 miljard dollar die hij nu voor ogen heeft. De Trump administratie kan dus een uitweg uit de crisis van het kapitalisme vinden door een soortgelijke oplossing te volgen als die van Hjalmar Schecht midden de jaren 1930. 

Gesteld dat Trump in zijn protectionistische opzet slaagt, zal de wereld daarvan beter worden? Hier is het antwoord duidelijk NEEN. Om te slagen moet TRUMP allerlei maatregelen treffen waarvan de wereld NIET beter wordt. Zo zal er geen ruimte meer zijn om de klimaatakkoorden van Parijs te honoreren, zal hij de overige NATO-landen moeten dwingen tot een verdubbeling van hun militaire uitgaven, zal de Europese export naar de VS zwaar belemmerd worden, etc. Voorts heeft Trump al laten uitschijnen dat hij geen bezwaar heeft bij de uitlevering van Gulen aan Erdogan. Dit impliceert dat na het verslagen van IS, in samenwerking met Rusland en Assad het bedje wordt gespreid voor een Turks-Koerdische oorlog, zeker nadat de Koerden een grondgebied onder controle krijgen dat 2,4 keer groter is dan voorheen. Of nog, mocht Trump in zijn opzet slagen op binnenlands gebied de crisis te overwinnen, di ten koste van de rest van de wereld zal gaan, inzonder van het verdeelde Europa.

[Zelf heb ik mij teruggetrokken uit de publieke wereld en had ik, als aangekondigd in DIW geen zin meer om ooit nog met mijn smoel op TV te komen. Maar de situatie van de wereldpoltiek is door dekomst van Trump zozeer verstoord dat ik niet kan blijven zwijgen in mijn ivoren toren. N.a.v. mijn artikel over de bedreiging van de petrodollar – zie artikel hieronder – kreeg ik een uinodiging om te komen spreken in de uitzending van Bart Schols van gisteren. Helaas las ik de uitnodiging toen de uitzending al voorbij was. Op een andere uitnodiging van Christophe de Borsu voor a.s. zondag ga ik dus WEL in (op Bel RTL om 11h30. Hopelkijk neemt iemand – Isai Symens bv – het op).]

BREXIT‬ EN PLAY MONEY

Posted on 1min read612 views

Wie play money heeft (minstens 2500 euro) kan morgen een serieuze slag slaan. Stel dat je ermee naar een casino gaat en het inzet op rood, en dat rood uitkomt, dan verdubbel je je inzet. Momenteel is er 1 kans op 2 dat de Britten uit de EU stappen. Als dat gebeurt zullen het Britse pond en de beursindex gevoelig dalen. Je kan dus à la baisse gokken op één van die twee door te gaan voor put opties. Door de hefboomeffecten op opties kan je, bij een effectief brexit makkelijk maal 10 of meer winnen, veel meer dan je in een casino kunt winnen.. 't Is maar dat je het weet. Ikzelf zal het NIET doen (1) omdat ik geen play money meer heb en (2) omdat ik vermoed dat de rede uiteindelijk zal zegevieren en dat de Britten de EU niet zullen verlaten. Jammer eigenlijk, want met die Britten hebben we niets dan last.