Tag Archives jean pierre van rossem

Jean Pierre Van Rossem : opkomst en val van een financieel stroman

Posted on 1min read1323 views

Titel:
Jean Pierre Van Rossem : opkomst en val van een financieel stroman

Door:
Ludwig Verduyn

Beschrijving:
Jean-Pierre Van Rossem was van 1988 tot 1991 actief als oplichter van goedgelovige vermogende Belgen. Van Rossem slaagde er in de media wijs te maken dat hij de sleutel tot de gouden graal in handen had. Die sleutel luisterde naar de naam Moneytron, een beleggingssysteem dat onfeilbaar was. In feite was Van Rossem een gewone oplichter, zij het een met veel lef. Nochtans wilden nogal wat vermogende mensen een graantje daarvan meepikken. Een beetje onder het Vlaamse motto: “Het moest eens waar zijn!”. Maar niemand wilde herkend worden als belegger bij Van Rossem. Een aantal van die mensen gingen schuil achter twee Panamese holdings: Parcifal en Galatsi Royal Investments. Vooral die laatste naam was voer voor speculatie. Van Rossem wist zelf niet met 100 procent zekerheid wie schuil ging achter die twee holdings. Dat verhinderde hem niet om regelmatig aan name dropping te doen. Dat hield weinig risico’s in. Niemand kon immers controleren wie de echte eigenaars waren van de Panamese holdings. Een mooi voorbeeld van de anonimiteit van Panamese schermvennootschappen.

Media:

Uitgever:
Kritak

Publicatie Datum:
1994

ISBN:
9063035667

Lengte:
258 Pagina’s

Kopen | Huren | Leze
Amazon.com DerijksteBelgen.be

Jean Pierre van Rossem: leven met een genie

Posted on 1min read1197 views

Titel:
Jean-Pierre van Rossem: leven met een genie

Door:
Jan Van Rossem

Beschrijving:
J.P. van Rossem is in de Belgische/Vlaamse samenleving een opmerkelijke figuur. Geboren in 1945 als kind van burgerlijke ouders, heeft hij in een razend tempo een carrière opgebouwd waarin brutaliteit, non-conformisme en lef altijd voorop hebben gestaan. Hij was o.m. repetitor voor universiteitsstudenten, beursspeculant, formule 1 – baas en auteur. De ongelooflijke brutaliteit van zijn scheldpartijen en de voortdurende lasterlijke uitspraken over zijn ouders hebben velen geamuseerd, verbijsterd en geschokt. Toch slaagde deze man erin door te dringen in de politieke wereld en werd hij, verblijvend in de gevangenis, gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In dit boek gaat zijn getergde vader op zoek naar een verklaring: wie is deze man – onze zoon en vanwaar deze haat? Hij vindt geen sluitend antwoord op deze vragen. Wel probeert hij zichzelf en zijn vrouw te rehabiliteren, in een moedig en vlot geschreven relaas.
(Biblion recensie, Manu Manderveld.)

Media:

Uitgever:
Hadewijch

Publicatie Datum:
1992

ISBN:
9789052401744

Lengte:
179 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen
De Slegte Bol.com

Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Posted on 3min read1069 views

Titel:
Hoe Ernstig Was Jean Pierre Van Rossem?

Door:
Frank Vandenbroucke

Beschrijving:
Met stijgende verbazing hebben we vorig jaar de artikelenreeks van Jean Pierre Van Rossem over de ekonomische krisis in het weekblad KNACK gelezen. Jean Pierre Van Rossem (JPVR) presenteert zichzelf als een “marxistisch ekonometrist” die reeds in 1969-70 met een eigen model ‘303 x 303’ de ganse krisis exakt zou voorspeld hebben. Bovendien heeft hij een Plan dat de werkloosheid in één klap nagenoeg volledig zou oplossen. Geen wonder dus dat de tien artikels in KNACK door heel wat mensen gelezen zijn! Een jaar geleden werden deze artikels doorJPVR gebundeld in een boek “Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”. De perskonferentie ter gelegenheid van dit boek werd o.a. ingeleid door Luk Beernaert van het V.E.V. Ex-premier Tindemans was bij de aanwezigen. JPVR is er dus wel in geslaagd zich in de belangstelling te schrijven. We vrezen echter dat heel wat lezers een totaal verkeerd beeld zullen krijgen van wat ekonometrie en marxisme betekenen. Sterker uitgedrukt: JPVR dreigt linksgeoriënteerde of/en marxistische ekonornen die het ernstig menen, te diskrediteren. Daarom vonden we het nodig zijn teksten systematisch door te lichten. We kunnen onze konklusies als volgt samenvatten

1. Afgezien van een bepaalde terminologie, is de methode van JPVR op verschillende punten tegenstrijdig met de grondbeginselen van de marxistische ekonomie.

2. JPVR wil de lezer – via verwijzingen naar ingewikkelde formules en modellen – laten geloven dat hij een ekonometrisch brein is. Hij maakt echter reken- en denkfouten in zijn eenvoudigste en belangrijkste formules.

3. Herhaaldelijk betrappen we JPVR op fouten die we moeilijk anders dan ekonomische nonsens kunnen noemen. We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de auteur regelmatig data en cijfers fantazeert.

4. In zijn verklaring van de ekonomische krisis benadrukt hij volledig terecht het belang van de winstvoet. Het denkschema waarmee hij de evolutie van de winstvoet en de krisis poogt te VERKLAREN is echter zeer simplistisch. Heel wat essentiële elementen ontbreken o.i. erin. De tegenstelling tussen ‘risikodragend’ en ‘risiko-mijdend’ kapitaal is inderdaad belangrijk in de ekonomische krisis, maar ligt op een ander vlak dan JPVR aangeeft. Een samenhangende verklaring van de krisis hebben we m.a.w. niet gevonden.

5. Het Plan om de krisis op te lossen lijkt ons inkonsistent.

6. We vermoeden dat de zgn. modellen “303 x 303”, “606 x 606” en “MicroTra” niet bestaan. Er is voorJPVR een heel eenvoudige weg om ons vermoeden tegen te spreken, en meteen te bewijzen dat hij inderdaad ernstig te nemen is (en dus een heel goed deel van ons betoog hier te ontkrachten) : hij zou de VOLLEDIGE modellen, alsook de schattings- en voorspellingsmethodes dadelijk bekend kunnen maken (om te staven dat hij in 1969-70 de krisis inderdaad voorspelde, zou hij best ook de computer-listings van de verwerking van het model uit die tijd tonen). Zolang dat niet gebeurd is, blijven we bij onze skeptische stelling dat de modellen onbestaande zijn.

7. Wat uiteindelijk overeind blijft staan uit de artikels van JPVR zijn traditionele stellingen. Ondanks het zgn, marxistische etiket, lijken enkele ervan trouwens eerder tot een “patronale visie” te leiden.

8. Het feit dat JPVR tien uitgebreide artikels in KNACK heeft kunnen publiceren is nochtans een REVELATIE – weliswaar van een ándere krisis de KRISIS VAN HET EKONOMISCH DENKEN.

We hebben deze 8 stellingen uitvoerig toegelicht in een discussietekst, die we in SEPTEMBER 1979 o.a. naar JPVR zelf gestuurd hebben. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste kritieken. De technische uitweidingen zijn daarbij weggelaten, hoewel ze op zich belangrijk zijn. Onze kritiek blijft hoofdzakelijk negatief. (We kunnen niet systematisch aanduiden in welke richting andere auteurs wèl verklaringen – marxistische of andere – voor de krisis geven.) In onze referenties baseren we ons op het boek dat JPVR publiceerde (“Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”). Het bevat ongeveer alle artikels uit KNACK (de reeks startte in het nummer van 31/1/1979).

Uitgever:
POLEKAR | Centrum voor Ekonomische Studies

Publicatie Datum:
1980

ISSN:
2032-5363

Lengte:
74 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen:
Marxists.org Libis.be